naše filosofie

1

Cílem Naší školky jsou spokojené děti.

2

Děti přecházejí z jeslí do školky
dle jejich vývoje a připravenosti,
a to bez větší změny prostředí,
přístupu a vzdělávacích metod.

3

KAŽDÉ DÍTĚ JE PRO NÁS SVOBODNÉ A DOKÁŽE SE
ROZVÍJET A ZÍSKÁVAT ZKUŠENOSTI, VĚDOMOSTI
A DOVEDNOSTI V INTERAKCI SE SPECIÁLNĚ
PŘIPRAVENÝM PROSTŘEDÍM.

4

Inspirováni (nejen) myšlenkami
M. Montessori jsme vytvořili
příjemné a podnětné prostředí
motivující děti ke smysluplným
aktivitám utvářejícím jeho
osobnost do jisté míry nezávisle
na pomoci druhých
prostřednictvím vlastního
tvořivého sebezdokonalování.

5

Prostředí tvoří výukové materiály jednotlivých pracovních center v herně,
kdy si děti sami volí svou aktivitu a osvojují si pravidla, která si dohodla.
Pracovní centra jsou rozvržena do vzdělávacích oblastí splňující standardy
školních vzdělávacích programů pro předškolní výchovu (jazyk, matematika,
zeměpis, biologie, smyslová a pohybová výchova a prvky každodenního
života).

6

UČITEL POMÁHÁ A MOTIVUJE DĚTI TAK, ABY SE DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ, ZÁJMŮ A DOVEDNOSTÍ ROZVÍJELY, ROZHODOVALY A ZA SVÁ ROZHODNUTÍ NESLY ZODPOVĚDNOST. VEDEME DĚTI K VLASTNÍM ZKUŠENOSTEM A ZÁVĚRŮM, SAMOSTATNOSTI, SEBEHODNOCENÍ, SEBEDŮVĚŘE, SPOLUPRÁCI
A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL.

7

Jsme otevřeni podnětům Vás, rodičů - Vaše názory jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou. Rádi bychom Vás zároveň zapojili do některých aktivit Naší školky a podpořili tím vztah rodič – dítě. Standardem jsou i konzultační hodiny s rodiči, kdy v případě nutnosti zprostředkujeme pomoc odborníků (speciální pedagogika, psychologie, logopedie, …)

8

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pohybu, sebereflexi, sebepoznání, ohleduplnosti k ostatním i k přírodě, třídění odpadu, …

9

Děti Naší školky jsou vzdělávány v mnoha oblastech, které jim pomohou vyniknout v dnešní době.